About
V?i hon 10 nam kinh nghi?m trong linh v?c y h?c, bác si Dung luôn cam k?t dem d?n cho b?nh nhân nh?ng d?ch v? y t? ch?t lu?ng hàng d?u. Phòng khám du?c trang b? hi?n d?i, d?i ngu y bác si và y tá chuyên nghi?p, thân thi?n, luôn s?n sàng l?ng nghe và tu v?n cho b?n v? m?i v?n d? liên quan d?n s?c kh?e. Mong mu?n du?c ngu?i dân các vùng nông thôn có th? d? dàng ti?p c?n v?i các phòng khám. Phòng khám Bác si Dung là phòng khám quy mô l?n ch?t lu?ng cao v?i d?i ngu y bác si có nhi?u nam kinh nghi?m t?i B?nh vi?n da khoa B?c Qu?ng Bình. Cùng v?i nhi?u máy móc thi?t b? công ngh? cao nh?m cung c?p nh?ng d?ch v? cham sóc s?c kh?e t?t nh?t cho ngu?i dân. Ð?n v?i phòng khám Qu?ng Bình quý khách luôn du?c d?m b?o các quy?n l?i và hu?ng các d?ch v? y t? an toàn và ti?n ích
Comments
Issues with this site? Let us know.